Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”)

Az LFP center Kft („LFP”) alábbi általános szerződési feltételei az egyedi megrendeléssel együttesen alkotják az LFP és a Vevő között az adásvételi jogviszonyra vonatkozóan létrejövő teljes megállapodást (a „Szerződés”). Az ÁSZF megismerését és tudomásulvételét a Vevő a megrendelése leadásával és/vagy az LFP számlájának aláírásával, illetve az LFP által szállított áruk átvételével kifejezetten elismeri és az abban foglaltakat elfogadja. Az LFP és a Vevő továbbiakban együttesen „Felek”, egyenként „Fél”

1 AZ ÁSZF TÁRGYA ÉS HATÁLYA

1.1 ÁSZF tárgya. A jelen ÁSZF rendelkezik azon üzleti tranzakciók általános szerződési feltételeiről keretjelleggel, amelyek során a Vevő árut vásárol az LFP‐től. A jelen ÁSZF az LFP által a Vevő részére értékesített árukra vonatkozik.

1.2 Egyedi megrendelések. A Felek az egyes tranzakciók részleteit az egyedi megrendelésekben, írásban rögzítik. Jelen ÁSZF alkalmazásában egyedi megrendelésnek minősül a Felek által cégszerűen aláírt szerződéses megállapodás, írásban elfogadott ajánlat vagy megrendelés, valamint a megrendelés teljesítéséről kiállított és Vevő által aláírt számla vagy szállítólevél.

1.3 ÁSZF hatálya. Ha jelen ÁSZF rendelkezései ellentétben lennének az egyedi megrendelésben rögzítettekkel, úgy az egyedi megrendelés feltételei az irányadók.

1.4 Szerződés létrejötte. A Felek között az egyedi megrendeléssel létrejön a Szerződés.

2 FELEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

2.1 A Vevő képviselete. A Vevő a megrendelés LFP általi teljesítését megelőzően köteles hitelt érdemlően igazolni képviseleti jogosultságát (így különösen bemutatni személyi igazolványát, érvényes vállalkozói engedélyét, vagy az egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát).

2.2 A Vevő alkalmazottainak képviseleti joga. Az LFP a Vevő azon alkalmazottait, akiktől a megrendeléseket kapja, ellentétes információ hiányában a Vevő képviseletére megfelelő hatáskörrel rendelkező személyeknek tekinti.

2.3 Tulajdonjog fenntartása. Az LFP a Szerződés alapján értékesített árura vonatkozó tulajdonjogát az áru vételárának teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

2.4 Engedményezés. A Vevő nem jogosult a Szerződés alapján őt megillető jogokat harmadik félre engedményezni LFP kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. Az LFP nem tagadhatja meg indokolatlanul az engedményezés jóváhagyását. A Szerződésből származó jogok törvényes jogutód szervezetre történő átruházása vagy átszállása jóváhagyást nem igényel.

2.5 Harmadik személyek joga. A Felek között létrejött Szerződés nem hoz létre semmilyen jogot, illetve jogcímet harmadik személyek számára, illetve LFP nem felelős semmilyen harmadik fél által Vevővel szemben támasztott követelésekért.

2.6 Reklámok. Egyik Fél sem biztosítja a másik Fél számára azt a jogot, hogy reklámokban, vagy kiadványokban annak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerepeltesse a másik Fél (vagy annak bármely kapcsolt vállalkozása) védjegyét, márkanevét, vagy egyéb elnevezését.

2.7 Adatok tárolása. A Felek és kapcsolt vállalkozásaik üzleti kapcsolataik fenntartása végett jogosultak tárolni és használni a másikkal történő kapcsolattartásra vonatkozó információkat, beleértve neveket, telefonszámokat, email címeket.

3 DÍJAZÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1 Árak. Az LFP az általa kínált áruválasztékról árlistát bocsát ki. Az árlistán szereplő árak kétség esetén nem tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét. Az LFP az árlistát, illetve az azon szereplő áruk árát bármikor, saját belátása szerint módosíthatja. A Vevő a Szerződés létrejöttének napján érvényes áron vásárolhatja meg az általa megrendelt árut tekintet nélkül arra, hogy a Szerződés létrejöttének napja és az áru kézbesítése, illetve Vevő általi elszállítása között eltelt időszakban az adott áru listaára változott.

3.2 Költségek. A 3.1 pontban megjelölteken felül az LFP továbbszámlázza a Vevő felé a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő szállítási költségeket a 4. pont rendelkezései szerint.

3.3 Számlázási irányelvek. Az LFP a Szerződés teljesítésével egyidejűleg, illetve előfizetés esetén a Szerződés teljesítését megelőzően bocsátja ki számláját a megrendelt árura és a kapcsolódó költségre vonatkozóan. Az LFP számláit ellenkező megállapodás hiányában magyar forintban állítja ki, és ahol szükséges, felszámítja a megfelelő mértékű általános forgalmi adót.

3.4 Fizetési módok. A megrendelt áruk vételárának kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:
a) az áru kiszállítása illetve átvétele előtt készpénzben vagy banki átutalással;
b) az áru kiszállítása illetve átvétele időpontjában készpénzben, illetve (postai úton történő szállítás esetén) utánvétes készpénzfizetéssel;
vagy
c) az áru kiszállítását illetve átvételét követően, amennyiben a Felek erről írásban külön megállapodtak, halasztott fizetési határidővel.

Minden áru értékesítése tekintetében az LFP jogosult eldönteni, hogy a Vevő milyen módon köteles kiegyenlíteni az áru ellenértékét. Az LFP ugyanakkor – a Vevő hozzájárulása nélkül – nem jogosult megváltoztatni a már megkötött Szerződés tekintetében a korábban a Felek álta közösen meghatározott fizetési módot. Amennyiben az LFP más fizetési módot nem jelöl meg, illetve a Vevő és az LFP más fizetési módban nem állapodnak meg, a Vevő a számla ellenértékét készpénzben, vagy az áru átadását megelőző banki átutalással köteles kiegyenlíteni, és ez utóbbit az LFP részére hitelt érdemlően igazolni. Amennyiben a Felek halasztott fizetésben állapodnak meg, a Vevő a vételárat banki átutalás formájában, az LFP számlájának kiállításától számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles kiegyenlíteni

3.5 Fizetési késedelem szankciója. Ha a Vevő bármely számláját határidőben nem egyenlíti ki, úgy a ki nem egyenlített számla határidejét követő naptól kizárólag készpénzben vásárolhat az LFP‐től, azzal, hogy az ezen naptól a Vevővel létrejött Szerződések alapján a Vevő által fizetett összegeket az LFP a legrégebbi esedékességű ki nem egyenlített számlával kapcsolatos behajtási költségre, majd kamatra végül ezen számla tőkéjére számolja el.

3.6 Késedelmi kamat és behajtási költség. Ha a Vevő a számlát határidőben nem egyenlíti ki, akkor az LFP a késedelem idejére késedelmi kamatként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:155.§‐ban meghatározott mértékű késedelmi kamat és a hatályos jogszabályok szerinti behajtási költség felszámítására jogosult.

3.7 Fizetés teljesítése. Banki átutalással lebonyolított fizetés esetén a megrendelt áru vételára abban az időpontban tekinthető kiegyenlítettnek, amikor a megrendelt áru teljes vételárát az LFP bankszámláján jóváírják.

3.8 Teljesítések elszámolása. Az LFP a Vevő teljesítését elsősorban költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra számolja el. Több Szerződés vagy számla alapján fennálló, ugyanazon Vevőt terhelő kötelezettség esetén az LFP a korábbi esedékességű Szerződés vagy számla alapján keletkezett főtartozást veszi figyelembe. Amennyiben Vevő egy Szerződés keretében, illetve egy számlán több árut vásárol, a Felek megállapodnak, hogy a Vevő teljesítéseit LFP az adott Szerződés vagy számla szerinti főtartozás vonatkozásában az alábbiak szerint és sorrendben számolja el:
a) alapanyagra és segédanyagra;
b) alkatrészre és tartozékra;
c) gépre és berendezésre.

A fenti felosztás szerinti, azonos típusú áruk vásárlása esetén LFP elsőként az alacsonyabb forgalmi értékű árut veszi figyelembe a teljesítés elszámolása során.

3.9 Beszámítás tilalma. A Vevő nem jogosult a számla végösszegébe semmilyen az LFP‐vel szemben fennálló követelését beszámítani.

4 ÁRU VEVŐ SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA, KISZÁLLÍTÁS

4.1 Áru átadásának formája. Az LFP – a Szerződés szerint – az alábbi módok egyikével szállítja ki a megvásárolt árut:
a) az árut a Vevő vagy képviselője az LFP székhelyén átveszi.
b) az LFP az árut a Vevő által megjelölt telephelyre vagy címre szállítja.

4.2 Kiszállítás megszervezése. Az áru kiszállításáról az LFP az általa választatott lehető leggazdaságosabb módon gondoskodik. Az áru kiszállítása munkanapokon 8 és 17 óra között történik. Kiszállítási módok: saját gépkocsival, postai úton, futárral, harmadik fél fuvarozó útján.

4.3 Kiszállítás költsége. A kiszállítás költsége a Vevőt terheli. Nem kell megfizetnie a Vevőnek az LFP részére az áru Vevő által meghatározott helyre történő kiszállításával kapcsolatban felmerült költséget, amennyiben erről az LFP a Vevővel külön megállapodott.

4.4 Értesítés a kézbesítésről. Az LFP vagy fuvarozója köteles a kézbesítés várható idejéről a Vevőt megfelelő időben, de legkésőbb a kiszállítást megelőző 1 (egy) órával értesíteni.

4.5 Átvétel elmulasztása. Amennyiben a Vevő értesítés ellenére az LFP‐től vagy a fuvarozótól az árut nem veszi át a megjelölt időben, úgy a fuvarköltségen felül köteles az áru tárolási költsége címén a kézbesítés megtörténtéig naponta az áru értékének 3 ‰‐ét (három ezrelékét), de legalább napi 1.000,‐Ft‐ot (ezer forintot) az LFP‐nek megfizetni.

4.6 Elszállítás saját hatáskörben. Ha a Vevő a megrendelt árut maga szállítja el az LFP székhelyéről, úgy köteles az áru elszállításának módjáról és idejéről az LFP‐t megfelelő időben, de legalább az elszállítást megelőző 1 (egy) órával értesíteni, és az áru elszállítását az LFP nyitva tartási idejében úgy megszervezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben akadályozza vagy zavarja az LFP üzleti tevékenységét. Amennyiben a Vevő az árut a megrendeléstől számított 15 (tizenöt) napon beül nem szállítja el az LFP‐től, úgy köteles az áru tárolási költsége címén a kézbesítés megtörténtéig naponta az áru értékének 3 ‰‐ét (három ezrelékét), de legalább napi 1.000,‐Ft‐ot (ezer forintot) az LFP‐nek megfizetni.

4.7 Kárveszély. Az LFP által értékesített árukkal kapcsolatos kárveszély az áru Vevő vagy képviselője általi átvétele napján (szállítólevél, vagy az átvételt igazoló számla aláírásával egyidejűleg), illetve amennyiben a Vevő harmadik féllel fuvaroztatja el az árut az LFP székhelyéről, úgy az áru fuvarozónak történő átadásával egyidejűleg száll át a Vevőre.

5 HIBÁS TELJESÍTÉS

5.1 Értékesítési fenntartás. Az LFP azzal a fenntartással értékesíti valamennyi áruját, hogy a Vevő köteles az áru saját rendeltetési céljára történő alkalmasságát maga ellenőrizni.

5.2 Tájékoztatás. Az LFP által forgalmazott áruk felhasználhatóságáról az LFP alkalmazottai és megbízottjai a legjobb tudásuk szerint adnak felvilágosításokat. Az áruk rendeltetésszerű használatát és felhasználását az LFP tájékoztatói tartalmazzák, amelyeket az LFP valamennyi Vevőjével ismertet, illetve honlapján Vevői számára elérhetővé tesz.

5.3 Eltérő felhasználás. A megrendelt árunak a Vevő saját céljára történő – a leírt és a szóban kapott tájékoztatótól eltérő – felhasználhatóságáért és a nem rendeltetésszerű használatért az LFP felelősséget nem vállal.

5.4 Ellenőrzés. A Vevő az áru mennyiségét átvételkor köteles ellenőrizni és mennyiségi kifogásait az LFP‐vel azonnal közölni. Az áru minőségét a Vevő az átvételt követő 8. (nyolcadik) napig köteles megvizsgálni és minőségi kifogásait ugyanezen időszak alatt az LFP‐vel közölni.

5.5 Kifogás terjedelme. Az átvett áruk egy részének a hibája nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy a teljes Szerződésre vonatkozóan kifogással éljen.

Mennyiségi és minőségi kifogás. Amennyiben a Vevő mennyiségi és / vagy minőségi kifogásainak megvizsgálását követően az LFP megállapítja, hogy a kifogások helytállóak, gondoskodik a Vevő szavatossági igényeinek mihamarabbi kielégítése iránt, a következők szerint:
a) nem megfelelő mennyiség szállítása esetén az LFP vállalja a hiányzó mennyiség díjmentes kiszállítását, illetve a megrendeltnél több áru kiszállítása esetén az LFP haladéktalanul gondoskodik a többlet elszállításáról. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az LFP raktárkészlete nem minden esetben teszi lehetővé a hiányzó áruk azonnali rendelkezésre bocsátását.
b) minőségi kifogás estén, ha a kifogás értékesített anyagot érint, a Vevő elsősorban kicserélést követelhet, kivéve, ha ezen szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az LFP‐nek aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott áru hibátlan állapotban képviselt értékét, a minőségi kifogásban megjelölt és az LFP által is igazoltan meglévő hiba súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott kár nagyságát; ha a minőségi kifogás értékesített berendezést érint, a Vevő elsősorban kijavítást követelhet;
c) ha a Vevő kicserélést / kijavítást nem kérhet, vagy ha az LFP a kicserélést / kijavítást nem tudja vállalni, a Vevő ‐ választása szerint ‐ megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy érdekmúlás igazolása mellett elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5.7 Gépek és szoftverek. Az LFP által forgalmazott gépek és szoftverek meghibásodása esetén szokásos eljárásra elsősorban az LFP és a Vevő között kötött külön megállapodás rendelkezései az irányadók.

6 FELELŐSSÉG

6.1 Vevő felelőssége. A Vevő felelős az LFP által értékesített áruk használatából eredő következményekért. Ez nem érinti az LFP esetleges szerződésszegése alapján fennálló felelősségét.

6.2 Felelősségkorlátozás. Az LFP és alkalmazottai felelőssége – a törvényi kivételektől eltekintve – a Szerződés teljesítésével kapcsolatban semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az alábbiak közül a kisebbik összeget: (i) a Vevő által a Szerződés alapján az áruért megfizetett teljes vételár vagy (ii) a tényleges kár összege. A tényleges kár nem tartalmazza a közvetett vagy következményes károkat, az elmaradt hasznot illetve más gazdasági veszteségeket, melyért LFP nem felelős.

6.3 Korlátlan felelősség. A fenti 6.2 pont nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősségre.

6.4 Kizárások. A 6.2 és 6.3 pont meghatározza az LFP Szerződés szerinti, illetve a Szerződéssel kapcsolatos teljes felelősségét; minden egyéb felelősség kizárásra kerül. Így kizárt különösen a többletköltségekért, elmaradt haszonért, közvetett károkért (ideértve többek között a várt, de elmaradt megtakarításokat és gazdasági előnyöket) fennálló felelősség.

6.5 Időbeli korlátok. A Szerződés teljesítéséből fakadó igény érvényesítésére irányuló jogi eljárást a Felek csak azt követően indíthatnak, hogy a másik Felet ez irányú szándékukról írásban értesítették.

7 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

7.1 Teljes megállapodás. A Szerződés alkotja az egyedi megrendelés tárgyában a Felek között létrejött teljes megállapodást, és hatályon kívül helyez minden, a Felek által korábban adott írásbeli vagy szóbeli ajánlatot illetve megegyezést, valamint az ügylettel kapcsolatban korábban tett bármely jognyilatkozatot.

7.2 Továbbélő rendelkezések. A 2.5‐2.6 és a 5‐6. pontok rendelkezéseinek hatálya a Szerződés teljesítésének vagy bármely más okból történő megszűnésének ellenére fennmarad.

7.3 Irányadó jog. A Felek között a Szerződés alapján létrejött jogviszonyra és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó.

7.4 Jogviták rendezése. A Szerződéssel összefüggő vagy az azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi olyan jogvita eldöntésére, melyre vonatkozóan nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budapest Környéki Törvényszék vagy a Fővárosi Törvényszék bír általános illetékességgel, a Felek – hatáskörtől függően – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Komárom‐Esztergom Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét.