Adatvédelmi szabályzat

LFP CENTER KFT.
ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT (NYILATKOZAT)

Jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik arról, hogy az LFP center Kft. (továbbiakban: „LFP center”) hogyan gyűjthet, használhat, adhat át, továbbíthat és tárolhat az LFP center Kft. a www.lfpcenter. com weboldalán megadott személyes azonosításra alkalmas adatokat.

1. LFP center által gyűjtött személyes adatok köre és felhasználása

A személyes adatok olyan információk, amelyek alapján azonosítható vagy elérhető egy konkrét személy.

2. LFP center által gyűjtött adatok köre

Az érintett az LFP center weblapján az LFP center termékeiről, szolgáltatásairól, várható rendezvényeiről, és kapcsolódó szolgáltatásokról folyamatos tájékoztatást kérhet (hírlevél), és ennek érdekében a webes felületen az alábbi adatai megadásával hírlevélre regisztrálhat: 

a) név; és
b) email cím.

A fenti adatok a továbbiakban: „Személyes Azonosító Adatok”.

A jelen pont szerint átadott és az LFP center Kft. által kezelt adatok az érintett hozzájárulásán alapulnak.

3. Személyes adatok felhasználása

Az érintett kifejezett hozzájárulásával a Személyes Azonosító Adatok alapján az LFP center tájékoztatja az érintettet termékeiről, szolgáltatásairól, várható rendezvényeiről, és kapcsolódó szolgáltatásokról (hírlevél), addig, amíg az érintett hozzájárulását a 7. pontban rögzítettek szerint vissza nem vonja.

4. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Személyes Azonosító Adatokat az LFP center a The Rocket Science Group , LLC részére (web: mailchimp.com; cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA) adatfeldolgozó részére adja át a hírlevél kiküldése érdekében, kizárólag a hírlevél kiküldés teljesítéséhez szükséges ideig.

Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat, kizárólag az LFP centerrel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az LFP center ellenőrzi az adatfeldolgozó munkáját.

5. Személyes Azonosító Adatok védelme

Az LFP center adminisztratív, technikai, fizikai és egyéb intézkedéseket tesz a Személyes Azonosító Adatok védelme érdekében az elvesztés, lopás, visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, átadás, módosítás és megsemmisítés ellen.

6. Személyes Azonosító Adatok megőrzése

Az LFP center a Személyes Azonosító Adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célok teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg, hacsak a jogszabályok nem teszik kötelezővé vagy lehetővé a hosszabb megőrzést.

7. Érintett jogai a Személyes Azonosító adatokkal kapcsolatban

a) Hozzájárulás visszavonása. Az érintett jogosult a 3. pontban rögzített felhasználáshoz adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonni, melyet az LFP center köteles haladéktalanul teljesíteni, és a Személyes Azonosító Adatokat ennek megfelelően törölni.

b) Tájékoztatás kérése. Az érintett kérheti, hogy az LFP center tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az érintett a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban tájékoztatást kérhet. Az érintett által küldött tájékoztatás kérést az LFP center akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az LFP center által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

c) Helyesbítés, módosítás, kiegészítés. Az érintett kérheti az LFP center által kezelt Személyes Azonosító Adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos Személyes Azonosító Adatok kiegészítését. 

d) Törlés. Az érintett kérheti az LFP center által kezelt Személyes Azonosító Adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha a Személyes Azonosító Adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. A törlési kérelem megtagadásáról az LFP center minden esetben tájékoztatja az érintetett, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes Azonosító Adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

e) Korlátozás. Az érintett kérheti, hogy Személyes Azonosító Adatainak kezelését az LFP center korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt Személyes Azonosító Adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az LFP center ellenőrizze a Személyes Azonosító Adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes Azonosító Adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes Azonosító Adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az érintett kérheti, hogy Személyes Azonosító Adatainak kezelését az LFP center korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt Személyes Azonosító Adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes Azonosító Adatainak kezelését az LFP center korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

f) Átadás, továbbítás. Az érintett kérheti, hogy az LFP center az érintett által rendelkezésére bocsátott és az érintett által automatizált módon kezelt Személyes Azonosító Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

A hozzájárulás visszavonása, tájékoztatás, helyesbítés, módosítás, törlés, korlátozás, átadás és továbbítás az LFP Center 1139 Budapest, Rozsnyay utca 11. címére ajánlott levélben vagy a [email protected] email címére emailben küldött levélben kérhető, valamint tiltakozni ugyanilyen módon lehet.

8. Hozzáférések nyilvántartása (Log Files)

Mint ahogy az a legtöbb web oldalon történik, az LFP center bizonyos információkat automatikusan gyűjt össze és tárolja ezeket. Ide tartoznak az Internet Protocol (IP) címek, letöltési típusok (browser), Internet LFP center (ISP), hivatkozási oldalak, operációs rendszer, dátum/idő bélyeg és a belépési folyamat adatai (click stream data). Ezen információt, mely egyéni felhasználó beazonosítására nem alkalmas, az LFP center arra használja, hogy trendeket analizáljon, adminisztrálja az oldalt, a felhasználók oldal-használatát, és földrajzi adatokat gyűjtsön felhasználói bázisáról.

9. Cookies (Sütik)

A „cookie” egy olyan, kevés szöveget tartalmazó állomány, melyet a felhasználó számítógépe tárol nyilvántartás céljából. Az LFP center oldalán használhat sütiket, és összekapcsolja a sütikben tárolt információkat az érintett beazonosítására szolgáló személyes adatokkal, melyeket az LFP center oldalának használatakor kap az érintettől.

Az LFP center használhat mind állandó mind átmeneti sütiket. Az ideiglenes sütiket az LFP center azért használhatja, hogy megkönnyítse internetes oldalain az eligazodást. Az ideiglenes süti lejár, amikor az érintett bezárja az internet keresőt. Az állandó süti hosszabb időre az érintett merev lemezén marad. Az érintett internet keresője “help” fájljában törölheti az állandó sütiket. Ha ezekről a sütikről és kezelésükről az érintett többet kíván megtudni, kérjük, keresse fel a süti forrás web lapját a http://www.cookiecentral.com/ címen.

Az érintett tudomásul veszi, hogy ha nem engedélyezi a sütiket, attól még használhatja az LFP Center web oldalát, de mozgása a web oldal legtöbb helyén korlátozott lesz.

Az LFP Center kijelenti, hogy egyetlen üzleti partnere sem használ sütiket az LFP Center weboldalán.

Kapcsolatok (linkek) más weboldalakhoz

Az LFP center webhelye és szolgáltatásai harmadik felek webhelyeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak hivatkozásait tartalmazhatják. Emellett az LFP Center szolgáltatásai harmadik felek termékeit vagy szolgáltatásait használhatják vagy kínálhatják. A harmadik felek által begyűjtött adatokra, melyek között például hely- vagy elérhetőségi adatok szerepelhetnek, azok saját adatvédelmi gyakorlata érvényes. 

10. Panasz benyújtása adatkezeléssel kapcsolatban

A jelen szabályzat szerinti adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) panaszt benyújtani.

11. Változások Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban

Az LFP center fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot (nyilatkozatot) bármikor egyoldalúan módosítsa. Az LFP center adatvédelmi szabályzatának (nyilatkozatának) módosítása esetén, a módosított adatvédelmi nyilatkozat mellett az LFP center köteles a módosítás tényéről szóló értesítést is közzétenni webhelyén.